Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) společností
 

BHG Services s.r.o.

IČ: 075 43 573

DIČ: CZ075 43 573

se sídlem: Jilská 450/16, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsanou u Městského soudu v Praze, spisová značka C 302794           

kontaktní údaje: Michaela Bauerová

e-mail: michaela.bauerova@bauergroup.cz

e-mail pro účely objednávek: info@ochrana-renz.cz

telefon: 603 110 598

web: www.ochrana-renz.cz

(dále jen „prodávající“)

II.

Ochrana osobních údajů

1. Tato informace o zpracování osobních údajů je vydána v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a je určena pro kupující, jež poskytují osobní údaje správci za účelem plnění předmětu kupní smlouvy.

2. Správcem osobních údajů je prodávající uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek. Kontaktní údaje správce jsou:

⦁ e-mail: michaela.bauerova@bauergroup.cz

Účel zpracování osobních údajů, právní základ zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů

3. Osobní údaje kupujícího správce zpracovává a uchovává

⦁ pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně dále údaje o platební kartě zahrnující číslo karty, datum expirace, typ karty, CVC kód a bankovní spojení (dále jen „osobní údaje“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout;

⦁ protože je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně dále údaje o platební kartě zahrnující číslo karty, datum expirace, typ karty, CVC kód a bankovní spojení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout. 

⦁ pro účely splnění povinností stanovených právními předpisy v rozsahu: jméno, příjmení, adresa. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR, protože je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, na která se na správce vztahuje. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je zákonným požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout.

⦁ pro účely nabízení produktů a služeb, pro marketingové účely a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím sdělených elektronických prostředků (tj. zejména e-mailová adresa) v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlas udělený subjektem osobních údajů (kupujícím) ke zpracování jeho osobních údajů. Kupující tyto osobní údaje poskytuje na základě jeho dobrovolného souhlasu, a z tohoto důvodu může kdykoli souhlas s tímto zpracováním odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů nejsou dotčeny výše uvedené důvody zpracování osobních údajů kupujícího, ani zákonnost zpracování do odvolání souhlasu.

Příjemci/kategorie příjemců osobních údajů

4. Správce z důvodu plnění smluvní povinnosti (včetně povinnosti doručení zboží) může v potřebném rozsahu poskytnout výše uvedené osobní údaje:

smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí při sjednávání smlouvy podle těchto obchodních podmínek, přičemž osobní údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

provozovateli odběrových míst (Zásilkovna), pokud si kupující zvolí odběr zboží na místě výdejny zásilek, kterou si zvolí, přičemž osobní údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

Doba uložení osobních údajů

5. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu, kdy trvá alespoň jeden z důvodů dále uvedených.

6. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu trvání doby práv z vadných plnění (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu záruky na jakost, pokud byla poskytnuta v delší době.

7. Dále budou osobní údaje zpracovány po účely ochranu oprávněných zájmů správce pro případy sporů před soudy nebo jinými orgány, a to po dobu 4 let od uzavření kupní smlouvy, výše uvedený odstavec tím není dotčen.

8. Konečně budou osobní údaje zpracovány po dobu vyžadovaných právními předpisy, a to např:

⦁ podle ustanovení § 31 zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, a to s ohledem na povinnost správce uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury);

⦁ podle ustanovení § 148 daňového řádu (č. 280/2009 Sb.) po dobu 4 let počínajících koncem zdaňovacího období, kterého se týkají (a to s ohledem na pravomoc správce daně vyměřit daň v takto stanovené lhůtě);

⦁ podle ustanovení § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) po dobu 10 let počínajících koncem zdaňovacího období, kterého se týkají, a to s ohledem na povinnost správce uchovávat daňové doklady týkající se plnění, z nichž je odváděna daň z přidané hodnoty.

9. Rovněž budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb, pro marketingové účely a za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud byl kupujícím k těmto účelům udělen. Správce ukončí zpracování osobních údajů neprodleně po skončení doby platnosti souhlasu nebo v případě, že kupující souhlas se zpracováním odvolá. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, ani zákonnost zpracování pro jiné účely uvedené v těchto obchodních podmínkách.

Práva subjektu údajů

10. Kupující (případně osoba jednající za kupujícího má dle GDPR právo:

⦁ na přístup k osobním údajům;⦁ na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají;

⦁ na výmaz („právo být zapomenut“);

⦁ na omezení zpracování osobních údajů;

⦁ na přenositelnost údajů;

⦁ vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

11. Správce vyrozumí oprávněnou osobou nejpozději do jednoho měsíce od uplatnění těchto práv. Oprávněná osoba je zároveň oprávněna proti zpracovávání osobních údajů podat stížnost k příslušnému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.